hoek Lange Dreef – Dijkleger ong. ong
hoek Lange Dreef – Dijkleger ong. ong – Foto
hoek Lange Dreef – Dijkleger ong. ong – Foto 3
hoek Lange Dreef – Dijkleger ong. ong – Foto 2
hoek Lange Dreef – Dijkleger ong. ong – Foto 6
hoek Lange Dreef – Dijkleger ong. ong – Foto 4
hoek Lange Dreef – Dijkleger ong. ong – Foto 7
hoek Lange Dreef – Dijkleger ong. ong – Foto 8
hoek Lange Dreef – Dijkleger ong. ong – Foto 5
hoek Lange Dreef – Dijkleger ong. ong – Foto 11
hoek Lange Dreef – Dijkleger ong. ong – Foto 15
hoek Lange Dreef – Dijkleger ong. ong – Foto 9
hoek Lange Dreef – Dijkleger ong. ong – Foto 10
hoek Lange Dreef – Dijkleger ong. ong – Foto 12
hoek Lange Dreef – Dijkleger ong. ong – Foto 14
hoek Lange Dreef – Dijkleger ong. ong – Foto 13
hoek Lange Dreef – Dijkleger ong. ong – Foto 19
hoek Lange Dreef – Dijkleger ong. ong – Foto 16
hoek Lange Dreef – Dijkleger ong. ong – Foto 17
hoek Lange Dreef – Dijkleger ong. ong – Foto 18
hoek Lange Dreef – Dijkleger ong. ong – Foto 30
hoek Lange Dreef – Dijkleger ong. ong – Foto 34
hoek Lange Dreef – Dijkleger ong. ong – Foto 31
hoek Lange Dreef – Dijkleger ong. ong – Foto 32
hoek Lange Dreef – Dijkleger ong. ong – Foto 35
hoek Lange Dreef – Dijkleger ong. ong – Foto 33
hoek Lange Dreef – Dijkleger ong. ong – Foto 37
hoek Lange Dreef – Dijkleger ong. ong – Foto 36
hoek Lange Dreef – Dijkleger ong. ong – Foto 24
hoek Lange Dreef – Dijkleger ong. ong – Foto 21
hoek Lange Dreef – Dijkleger ong. ong – Foto 20
hoek Lange Dreef – Dijkleger ong. ong – Foto 23
hoek Lange Dreef – Dijkleger ong. ong – Foto 22
hoek Lange Dreef – Dijkleger ong. ong – Foto 25
hoek Lange Dreef – Dijkleger ong. ong – Foto 26
hoek Lange Dreef – Dijkleger ong. ong – Foto 27
hoek Lange Dreef – Dijkleger ong. ong – Foto 29
hoek Lange Dreef – Dijkleger ong. ong – Foto 28
hoek Lange Dreef – Dijkleger ong. ong
hoek Lange Dreef – Dijkleger ong. ong – Foto
hoek Lange Dreef – Dijkleger ong. ong – Foto 3
hoek Lange Dreef – Dijkleger ong. ong – Foto 2
hoek Lange Dreef – Dijkleger ong. ong – Foto 6
hoek Lange Dreef – Dijkleger ong. ong – Foto 4
hoek Lange Dreef – Dijkleger ong. ong – Foto 7
hoek Lange Dreef – Dijkleger ong. ong – Foto 8
hoek Lange Dreef – Dijkleger ong. ong – Foto 5
hoek Lange Dreef – Dijkleger ong. ong – Foto 11
hoek Lange Dreef – Dijkleger ong. ong – Foto 15
hoek Lange Dreef – Dijkleger ong. ong – Foto 9
hoek Lange Dreef – Dijkleger ong. ong – Foto 10
hoek Lange Dreef – Dijkleger ong. ong – Foto 12
hoek Lange Dreef – Dijkleger ong. ong – Foto 14
hoek Lange Dreef – Dijkleger ong. ong – Foto 13
hoek Lange Dreef – Dijkleger ong. ong – Foto 19
hoek Lange Dreef – Dijkleger ong. ong – Foto 16
hoek Lange Dreef – Dijkleger ong. ong – Foto 17
hoek Lange Dreef – Dijkleger ong. ong – Foto 18
hoek Lange Dreef – Dijkleger ong. ong – Foto 30
hoek Lange Dreef – Dijkleger ong. ong – Foto 34
hoek Lange Dreef – Dijkleger ong. ong – Foto 31
hoek Lange Dreef – Dijkleger ong. ong – Foto 32
hoek Lange Dreef – Dijkleger ong. ong – Foto 35
hoek Lange Dreef – Dijkleger ong. ong – Foto 33
hoek Lange Dreef – Dijkleger ong. ong – Foto 37
hoek Lange Dreef – Dijkleger ong. ong – Foto 36
hoek Lange Dreef – Dijkleger ong. ong – Foto 24
hoek Lange Dreef – Dijkleger ong. ong – Foto 21
hoek Lange Dreef – Dijkleger ong. ong – Foto 20
hoek Lange Dreef – Dijkleger ong. ong – Foto 23
hoek Lange Dreef – Dijkleger ong. ong – Foto 22
hoek Lange Dreef – Dijkleger ong. ong – Foto 25
hoek Lange Dreef – Dijkleger ong. ong – Foto 26
hoek Lange Dreef – Dijkleger ong. ong – Foto 27
hoek Lange Dreef – Dijkleger ong. ong – Foto 29
hoek Lange Dreef – Dijkleger ong. ong – Foto 28

hoek Lange Dreef – Dijkleger ong. ong

4131 NH, VIANEN

2.084 m2 perceel

Prijs op aanvraag

Deel met je vrienden

Volledige omschrijving

Te koop: perceel bouwgrond van ca. 2.084 m² op bedrijventerrein Gaasperwaard te Vianen, direct gelegen aan de A27.

Dit betreft het laatste beschikbare kavel op dit jonge bedrijventerrein, prominent gelegen op een hoek van de entree van het bedrijventerrein. Aan de noordzijde van het kavel loopt de Lange Dreef, aan de oostzijde de Dijkleger en aan de westzijde ligt water.

De bestemming is Groen/Water met aanduiding Gemengde Doeleinden, waarvan u een nadere specificatie aantreft.

De grond wordt verkocht d.m.v. een inschrijving, waarbij gunning geschiedt onder voorbehoud goedkeuring van het college van B&W. Als toewijzingscriterium zal de hoogste prijs gelden. Een toekomstig bouwplan dient uiteraard wel te voldoen aan de van overheidswege geldende regelgeving, waaronder, maar daartoe niet beperkt, het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan. Er geldt welstandstoezicht.

Bieden is mogelijk vanaf € 200,= per m², kosten koper, te vermeerderen met de wettelijk verschuldigde omzetbelasting.

Biedingen dienen onvoorwaardelijk te zijn en uiterlijk 5 juni 2023 schriftelijk bij Zuijdplas & Partners Bedrijfshuisvesting B.V. ingediend te zijn door middel van een volledig ingevuld inschrijfformulier en te worden gestand gedaan tot en met 7 juli 2023.

Toegang tot de dataroom kan worden verkregen via Zuijdplas & Partners Bedrijfshuisvesting B.V. na het digitaal ondertekenen van een NDA. In de dataroom zijn de nodige documenten ondergebracht, waaronder een situatietekening met uitgangspunten opgesteld door Vocus architecten. Koper dient zich te conformeren aan het ondertekenen van het concept koopcontract en de model leveringsakte van gemeente Vijfheerenlanden. Parkmanagement is een verplicht onderdeel van de overeenkomst. Tevens dient koper een UBO verklaring te overleggen en is een Bibob toets mogelijkerwijs een voorbehoud voor gunning.

Bestemmingsplan bedrijventerrein Gaasperwaard
Eerste partiële herziening Overgangszone Biezenweg
Artikel 5 Groen/Water
1. Gronden aangewezen voor Groen/water zijn bestemd voor groenvoorzieningen en water, incidenteel voor verkeersdoeleinden, alsmede voor gemengde doeleinden in de vorm van een bedrijfspaviljoen, een restaurant of gebouwen ten behoeve van facilitaire managementfuncties voor het bedrijventerrein, zoals de afvalverwijdering, telecommunicatie, beveiliging, onderhoud, post en overige diensten, een en ander binnen het gebied met de aanduiding “gemengde doeleinden”.

Bebouwing
2. Op de tot Groen/water bestemde gronden mogen uitsluitend worden gebouwd:
a. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten dienste van de bestemming met een bouwhoogte van ten hoogste 9 m;
b. gebouwen binnen het gebied met de aanduiding “gemengde doeleinden”, met dien verstande dat de oppervlakte van de bebouwing ten hoogste 2000 m² bedraagt en de bouwhoogte van de bebouwing ten hoogste 18 m bedraagt.

Artikel 1 lid s.
Bedrijfspaviljoens: Een complex van bedrijven waaronder begrepen vestigingen voor lokale en/of kleinschalige zakelijke dienstverlening en voor ambachtelijke bedrijven welke qua verschijningsvorm een bij elkaar behorend geheel vormen.

Artikel 2 lid c.
Bouwhoogte van een bouwwerk
Vanaf het peil tot aan het hoogste punt van het bouwwerk, ondergeschikte bouwdelen als schoorstenen en antennes
niet meegerekend.

Artikel 2 lid f.
Oppervlakte van een gebouw
Tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of de harten van de gemeenschappelijke scheidsmuren van de begane grondvloer.

Artikel 9 Algemene vrijstellingsbevoegdheid (ex art. 15 W.R.O.)
1. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd, overeenkomstig het bepaalde in artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, vrijstelling te verlenen van:
1. maximale en minimale hoogte-, breedte-, oppervlakte- en inhoudsmaten voor bebouwing als aangegeven op de kaart, dan wel omschreven in de voorschriften, mits:
a. de afwijking van enige maat ten hoogste 10 % bedraagt;
b. de bestemmingsgrens dan wel het bebouwingsvlak aan de wegzijde niet wordt overschreden.
2. de plaats en inrichting van de bestemmingsgrenzen, teneinde geringe veranderingen aan te brengen, indien dit door afwijkingen of onnauwkeurigheden in de plankaart noodzakelijk is voor een juiste aanpassing van het plan aan de werkelijke toestand van het terrein.
3. de in paragraaf II omschreven bestemmingsvoorschriften voor openbare nutsdoeleinden, zoals telefooncellen, abri’s, brievenbussen en laagspannings verdeelkasten, mits de oppervlakte per gebouw ten hoogste 35 m2 bedraagt.
4. bij toepassing van de in lid 1, 2 en 3 bedoelde vrijstellingsbevoegdheid worden belanghebbenden tevoren gedurende zes weken in de gelegenheid gesteld hun zienswijze omtrent het verlenen van de vrijstelling naar voren te brengen.
5. de voorgeschreven hoogte voor antenne-installaties, voor zover deze geen grotere hoogte hebben dan 40 m en deze hoogte noodzakelijk is in verband met het beoogde gebruik.

Parkeernorm:
parkeerplaatsen per 100 m² BVO – zone ‘rest bebouwde kom’ – op eigen terrein
Kantoor (zonder baliefunctie) 2,55
Commerciële dienstverlening (kantoor met baliefunctie) 3,55
Bedrijf arbeidsintensief/bezoekers extensief (industrie, laboratorium, werkplaats) 2,35
Bedrijf arbeidsextensief/bezoekers extensief (loods, opslag, transportbedrijf) 1,05
Bedrijfsverzamelgebouw 1,95
Restaurant 15,0

Bedrijven milieu categorie I t/m III (gelegen aan Lange Dreef).

Gaasperwaard – een uitstekend bereikbaar bedrijventerrein met veel flexibiliteit. U kunt hier ondernemen met allure.
Bent u op zoek naar een centrale plek in Nederland waar uw onderneming optimaal tot bloei kan komen? Een plek met ruimte en flexibiliteit en de mogelijkheid om zelf invulling te geven aan uw ambities? Zoekt u een bedrijventerrein met veel groen en goede woonvoorzieningen in de directe omgeving? Kijk dan naar de mogelijkheden van Gaasperwaard. Hier kunt u ondernemen op een perceel langs belangrijke snelwegen in het hart van Nederland.

Bedrijventerrein Gaasperwaard is ruim van opzet en ligt midden tussen het groen. De bouwkaders garanderen een eigentijdse en hoogwaardige bebouwing. Alle percelen hebben een goede ontsluiting en het driehoekige groene middenterrein zorgt voor een groene beleving op het bedrijventerrein. Via het centrale parkmanagement zijn beveiliging en beheer van het groen goed geregeld.

Meer lezen Minder

Kenmerken

Status

Verkocht

Vraagprijs

€ 416.800 k.k.

Toegevoegd

01-01-1970

Perceeloppervlakte

2.084 m2

Aanmeldingsreden

In verkoop genomen

Heb je vragen over dit pand?

Neem contact op met

Zuijdplas & Partners Bedrijfshuisvesting B.V.